Aktivity

Európska kultúrna cesta sv. Cyrila a Metoda

01.01.2018

Projekt reaguje na potreby zavedenia systematického prístupu do rozvoja Cyrilometodskej cesty, čo je vnímané nielen partnermi projektu ako zásadná podmienka fungovania európskej kultúrnej cesty. Základ, na ktorom je projekt postavený, tvorí spolupráca partnerov a multidisciplinárnych odborníkov budujúcich 4 nosné piliere - ciele projektu:

- Definovanie témy cesty v pohraničnom území vychádzajúce z kultúrneho a historického dedičstva Veľkej Moravy.

- Vypracovanie Stratégia rozvoja Cyrilometodskej cesty v prihraničnom území.

- Posilnenie siete partnerov Cyrilometodskej cesty o subjekty verejného a súkromného sektora.

- Aplikácia stratégie formou pilotných akčných plánov a cielenej propagácie. Akčné plány, využívajúce proces plánovania zdola so zapojením miestnych obyvateľov, subjektov verejného a súkromného sektora (cieľových skupín), budú podporou podnikania.

PROJEKT PODPORUJÚ:

INTERREG V-A SLOVENSKÁ REPUBLIKA, ČESKÁ REPUBLIKA

EURÓPSKA ÚNIA, EURÓPSKY FOND REGIONÁLNEHO ROZVOJA

 

PARTNERI PROJEKTU:

Trnavský samosprávny kraj

Nitriansky samosprávny kraj

                                                                               Slovenský dom Centrope

                                                                                Mendelova univerzita v Brně

                                                                                M. A. S. Buchlov

 

http://www.cyril-methodius.eu/wcd/partnerstvi-cms/loga/logo_irrva_2014-20_program.jpg

 

Konferenciu v úvode príhovorom otvoril podpredseda Bratislavského samosprávneho kraja Ing. Martin Berta.

Témy stretnutia:

·         Správa o aktivitách v roku 2016 pod  predsedníctvom BSK a TTSK

·         Správy z pracovných skupín

-       PS hospodárstvo, turizmus, doprava

-       PS kultúra, výskum a vzdelávanie

-       PS udržateľnosť,energie a životné prostredie

-       PS civilná spoločnosť, sociálne veci, lokálni aktéri

·         Ďalší rozvoj spolupráce pracovného spoločenstva v podunajskom regióne

·         Správa predsedajúceho z Annual Forum EUSDR a zapojenie Pracovného spoločenstva na podujatí Annual Forum 2016 v Bratislave

·         Príprava na Konferenciu Pracovného spoločenstva v roku 2017

·         Prevzatie predsedníctva Pracovného spoločenstva v roku 2017 (TTSK)

·         Výhľad na roky 2018-2019

Plán činnosti Slovenského domu Centrope na rok 2018

01.01.2018

V roku 2018 Valné zhromaždenie združenie schválilo plán činnosti obsahujúci 13 plánovaných projektov. 

Podujatie sa konalo 1.decembra 2016 v hoteli Majolika v Modre

Konferenciu v úvode príhovorom otvoril podpredseda Bratislavského samosprávneho kraja Ing. Martin Berta.

Témy stretnutia:

·         Správa o aktivitách v roku 2016 pod  predsedníctvom BSK a TTSK

·         Správy z pracovných skupín

-       PS hospodárstvo, turizmus, doprava

-       PS kultúra, výskum a vzdelávanie

-       PS udržateľnosť,energie a životné prostredie

-       PS civilná spoločnosť, sociálne veci, lokálni aktéri

·         Ďalší rozvoj spolupráce pracovného spoločenstva v podunajskom regióne

·         Správa predsedajúceho z Annual Forum EUSDR a zapojenie Pracovného spoločenstva na podujatí Annual Forum 2016 v Bratislave

·         Príprava na Konferenciu Pracovného spoločenstva v roku 2017

·         Prevzatie predsedníctva Pracovného spoločenstva v roku 2017 (TTSK)

·         Výhľad na roky 2018-2019

Vínne cesty v regióne Centrope

14.11.2017

Interaktívny sprievodca po vínnych cestách v pohraničnom území Slovenska, Českej republiky, Rakúska a Maďarska.

 

     Na mape si každý záujemca nájde to svoje. Je tam široká   sieť kvalitne vybudovaných vínnych ciest, ktoré sa tešia celoročne mimoriadne vysokej obľubenávštevníkov aj obyvateľov. Veľmi často sú vínne cesty  prepojené aj cyklotrasami, nechýba vždy ponuka  miestnych vinárstiev, kalendár kultúrnych lokálnych podujatí ,folklór,  lokálne produkty a gastronomické  špeciality ale tiež pestrá ponuka  atraktívnych   miest v prírode , v obciach a mestách  pozdĺž vínnych ciest.

     Sprievodca je spracovaný  formou tematickej  mapy v piatich jazykoch regiónu Centrope – slovenčina, čeština, nemčina, maďarčina a medzinárodná angličtina. Každá z 41 vínnych  ciest na mape obsahuje tiež kontaktné udaje, kde sa záujemca  môže dozvedieť všetky detailné informácie. Prostredníctvom využitia  sprievodcu sa návštevníci, ale aj obyvatelia môžu rýchlo dostať k informáciám využitia voľného času v okolí vínnej cesty, ktorú plánujú navštíviť.

 

     Tento projekt finančne podporila krajská organizácia cestovného ruchu Bratislava Region Tourism

 

link na aplikáciu Vínne cesty http://storymap.domcentrope.sk/mapy/smt_sk/index.html?locale=sk

26. Konferencia podunajských regiónov a miest (Arge Donau Länder)

17.10.2017

     Piešťany 12. 10. 2017 Nadnárodná spolupráca regiónov a miest pozdĺž Dunaja je aktívna už dlhé obdobie. Zo Slovenska sú do nej aktívne zapojené aj oba kraje – Bratislavský a Trnavský samosprávny kraj. V roku 2017 TTSK prevzal od BSK predsedníctvo v rámci Pracovného spoločenstva podunajských krajín ARGE Donauländer

     Dňa 12. októbra 2017 sa konala v Piešťanoch Politická konferencia spojená so zasadnutím Pracovnej skupiny riadiacich pracovníkov. Zameraná bola  predovšetkým na predstavenie aktivít, projektov a podujatí 3 pracovných okruhov (Hospodárstvo, turizmus a doprava, Kultúra, veda a vzdelávanie a Trvalá udržateľnosť, energetika a životné prostredie) počas obdobia rokov 2016 a 2017 a odovzdanie predsedníctva Trnavského samosprávneho kraja Dolnému Rakúsku. Počas predsedníctva slovenských regiónov boli pri rôznych príležitostiach predstavené projekty a projektové zámery Európska kultúrna cesta sv. Cyrila a Metoda, Malý Dunaj, Donau Planet a Odkaz šľachtických rodov Pálffy a Esterházy

Podujatie sa konalo 1.decembra 2016 v hoteli Majolika v Modre

Konferenciu v úvode príhovorom otvoril podpredseda Bratislavského samosprávneho kraja Ing. Martin Berta.

Témy stretnutia:

·         Správa o aktivitách v roku 2016 pod  predsedníctvom BSK a TTSK

·         Správy z pracovných skupín

-       PS hospodárstvo, turizmus, doprava

-       PS kultúra, výskum a vzdelávanie

-       PS udržateľnosť,energie a životné prostredie

-       PS civilná spoločnosť, sociálne veci, lokálni aktéri

·         Ďalší rozvoj spolupráce pracovného spoločenstva v podunajskom regióne

·         Správa predsedajúceho z Annual Forum EUSDR a zapojenie Pracovného spoločenstva na podujatí Annual Forum 2016 v Bratislave

·         Príprava na Konferenciu Pracovného spoločenstva v roku 2017

·         Prevzatie predsedníctva Pracovného spoločenstva v roku 2017 (TTSK)

·         Výhľad na roky 2018-2019

2. regionálna konferencia cestovného ruchu "Trvalo udržateľný rozvoj cestovného ruchu - nástroj pre rozvoj 2017"

16.10.2017

Trvalo udržateľný rozvoj cestovného ruchu - nástroj pre rozvoj 2017

     27. septembra sa v bratislavskom hoteli Radisson Blu Carlton ukutočnil 2. ročník regionálnej konferencie cestovného ruchu na tému Trvalo udržateľný rozvoj cestovného ruchu – nástroj pre rozvoj 2017.

 

Závery 1.panela na Tému: Poslanie  krajských organizácií cestovného ruchu

 

Prezentácie
- Košice región turizmus
- Severovýchod Slovenska
- Projekt objavte Malý Dunaj a Mošonský Dunaj na bicykli a člne
- Skúsenosti s destinačným manažmentom v Trenčianskom kraji
- Cestový ruch v Žilinskom kraji
- Bratislava region tourism

 

Závery 2.panela na Tému: Trvalo udržateľný rozvoj cestovného ruchu

 

     Príprava pracovného stretnutia so zástupcami Bratislavského samosprávneho kraja – oddelenie cestovného ruchu, odbor školstva, Zväzu cestovného ruchu, Zväzu hotelov a reštauračných zariadení, Zástupcami župných stredných škôl so zameraním na cestovný ruch – otvorenie otázky možného duálneho vzdelávania na stredných školách Bratislavského samosprávneho kraja v oblasti turizmu, zástupcov podnikateľov v CR

     BSK – zabezpečuje pravidelné štatistické zisťovanie kvality služieb – rok 2016 sa sledovala kvalita služieb (hotely, reštauračné zariadenia) v mimo sezónne, rok 2017 v sezónnej prevádzke – prieskum uverejnený na web stránke BSK na nasledujúcom linku:

 

http://www.bratislavskykraj.sk/cestovny-ruch.aspx

 

     Príprava koncepcie pre zabezpečenie preškolenia a dovzdelania zamestnancov a personálu pracujúcich v službách cestovného ruchu (sprievodcovia, taxikári, recepční, čašníci a pod. )

 

Závery 3.panela na Tému: Limity médií vo vzťahu ku cestovnému ruchu 

 

     Potreba komunikovať s vedením verejnoprávnej RTVS , aby  v štruktúre programového vysielania  bol vytvorený  väčší priestor    pre  cestovný ruch a  aby RTVS zvýšila dôraz na publicistické výstupy

     Spolupráca  oblastných a krajských organizácií CR s FIJET SLOVAKIA  bude obojstranne prospešná s cieľom

a) vytvoriť  dostatočný priestor  na publicitu cestovného ruchu zo strany médií
b) vytvárať ponuku na tvorbu mediálnych produktov (krátke vizálne dokumenty a šoty, printové dokumenty a pod.) zo strany OOCR  a KOCR

 

     Vo vzájomnej spolupráci FIJET SLOVAKIA a  krajských organizácií  CR, resp. v spolupráci s krajskou samosprávou  vytvárať podmienky pre zvyšovanie odborných poznatkov novinárov  a  špecializáciu vybraných novinárov na   problematiku  cestovného ruchu  formou vzdelávacích aktivít.

 

 

úvodné slovo prof. Ivety Radičovej  https://www.youtube.com/watch?v=oI1-3iJxJy0

reportáž  Viliama Šušku   https://www.youtube.com/watch?v=qOUX4D6V0lo

 

 

 

 

Podujatie sa konalo 1.decembra 2016 v hoteli Majolika v Modre

Konferenciu v úvode príhovorom otvoril podpredseda Bratislavského samosprávneho kraja Ing. Martin Berta.

Témy stretnutia:

·         Správa o aktivitách v roku 2016 pod  predsedníctvom BSK a TTSK

·         Správy z pracovných skupín

-       PS hospodárstvo, turizmus, doprava

-       PS kultúra, výskum a vzdelávanie

-       PS udržateľnosť,energie a životné prostredie

-       PS civilná spoločnosť, sociálne veci, lokálni aktéri

·         Ďalší rozvoj spolupráce pracovného spoločenstva v podunajskom regióne

·         Správa predsedajúceho z Annual Forum EUSDR a zapojenie Pracovného spoločenstva na podujatí Annual Forum 2016 v Bratislave

·         Príprava na Konferenciu Pracovného spoločenstva v roku 2017

·         Prevzatie predsedníctva Pracovného spoločenstva v roku 2017 (TTSK)

·         Výhľad na roky 2018-2019